ഇലയല


ഒരില വീണി,ക്കിളികൂട്ടി
തടാകത്തിലൊരു പൂക്കളം.
ഒരു കാറ്റതിനെക്കൊത്തി-
യെടുത്തുന്മാദത്തിരയാക്കി,
പങ്കിട്ടോടിക്കളിക്കുന്നു,
മുന്നിലും പിന്നിലുമായ്.

Comments

നഗരഘോഷകൻ