ആഗ്രഹം
നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു
പട്ടിയെങ്കിലും വേണ്ടേ
എന്നു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ
ഭാര്യ എന്റെ മുമ്പിലേയ്ക്ക്
തുടലഴിച്ചു വിടുന്നത്
കൊല്ക്കത്തയിലെ,
ജാദവ്പൂരിലെ
പ്രൊബീർ ഘോഷിന്റെ
വീട്ടിൽനിന്നു കിട്ടിയ
ഉപ്പുമാവിലെ
രോമത്തെയാണ്.

Comments

Popular Posts