ഒരു തിരി...


                                                   തിരിയിട്ടു കത്തിച്ചുവച്ചിരുന്നു
                                                   നീ വരുവോളം, നിനക്കായ്.
                                                   ഇപ്പോള്‍ അതാളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു,
                                                   നീയൊരിക്കലും വരില്ലെന്നോതി.

Comments

നഗരഘോഷകൻ