യക്ഷികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.....


എത്ര പെട്ടെന്നാണ്‌,
ചക്ക മുറിക്കുമ്പോള്‍
എന്‍റെ ഇടതുവശത്തുനിന്ന്
പൂച്ചക്കണ്ണുകളിലൂടെ
ഇവള്‍
പഴുത്ത ചുളകളെല്ലാം
വലിച്ചെടുത്ത്
വെറും ചകിണികള്‍
മാത്രം
എനിക്കായി
ശേഷിപ്പിച്ചത്!

Comments

നഗരഘോഷകൻ