പുസ്തകപ്പൂട്ട്

ഒരു
ഇരുപതിനായിരം
പുസ്തകമെങ്കിലും
കാണുംഎന്റെ
വീട്ടിലെ കൊച്ചു
വായനശാലയി.

ഒക്കെപ്പൂട്ടി
വച്ചിട്ടിപ്പോ
താക്കോലാണേ
കാണുന്നുമില്ല.

ആകെ ഒരു
സമാധാനം
ആരുമത്
തുറക്കില്ലല്ലോന്നാ,
ഞാനുപ്പടെ!

സുരേഷ് നെല്ലിക്കോട്

Comments

നഗരഘോഷകൻ