കൃത്യനിഷ്ഠ
രാവിലെ എണീറ്റാലുടനെ
ഒരേഴു കിലോമീറ്ററെങ്കിലും
ഞാനോടും, സ്കൂട്ടറില്.
എന്നിട്ടേ,പച്ചവെള്ളം
പോലും കുടിക്കൂ!

Comments

നഗരഘോഷകൻ