കാവല്‍ക്കാര്‍


ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതെ,
രാത്രിയുടെ ഒമ്പതരയ്ക്കും
ഇവിടെ
ഒരു കീറ്
പകല്‍ ബാക്കി,
ഒരു ശയ്യാഗാരമായി.

ഞാനും,
രാത്രി കാവലിനായി
അധികാരാഭിജാത്യത്തിന്‍
തോള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുമായി
ഒരു കുറുമ്പന്‍
ചെഞ്ചീരനും മാത്രം!

Comments

നഗരഘോഷകൻ